Επιστημονικός Υπολογισμός – προετοιμασία

1

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα το οποίο να δέχεται από το χρήστη το μάθημα (c++, δομές δεδομένων, Java), βαθμό εργαστηρίου και θεωρίας μαθήματος, να υπολογίζει τον τελικό μέσο όρο και να επιστρέφει μήνυμα ως εξής:

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του μαθήματος Java είναι X

Προστέθηκαν Χ διδακτικές μονάδες στο σύνολό σας

 

– Οι μονάδες των μαθημάτων είναι c++ = 5 / δομές δεδομένων = 6 / Java = 7

– Για την επιλογή του μαθήματος να χρησιμοποιηθεί η εντολή switch

 

2

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα λαμβάνει από το χρήστη έναν αριθμό και θα δημιουργεί και θα εμφανίζει έναν πίνακα 4×4, στον οποίο κάθε στοιχείο μιας σειράς θα ισούται με το προηγούμενο αυξημένο κατά 2. Π.χ. για είσοδο 1:

 

|   1       3         5          7 |

|   9     11       13        15 |

| 17     19       21        23 |

| 25     27       29        31 |

 

Στη συνέχεια θα δημιουργεί ένα σχεδιάγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί τις τιμές του παραπάνω πίνακα για x και τις τιμές ενός πίνακα 4×4 με τυχαίες τιμές από το 1 μέχρι το 10 για y.

 

3

 

(α) Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα κατασκευάζει πίνακες με στοιχεία από το χρήστη. Θα λαμβάνει κατά σειρά τα παρακάτω στοιχεία:

– αριθμό γραμμών

– αριθμό στηλών

– ένα προς ένα τα στοιχεία ανά σειρά

Στην οθόνη θα πρέπει να επιστρέφει:

– Τον πίνακα

– Τον ανεστραμμένο του

– Έναν πίνακα με τα τετράγωνα των στοιχείων του πίνακα

– Έναν πίνακα που να έχει τον αρχικό πίνακα ενωμένο κάθετα με τον πίνακα των τετραγώνων

 

(β) Δημιουργήστε μια παραλλαγή του προηγούμενου προγράμματος, που θα δέχεται από το χρήστη τα στοιχεία ανά στήλη.

 

5

Ομάδα Βαθμοί Γκολ υπέρ Γκολ κατά
1 33 27 21
2 33 33 24
3 32 31 21
4 29 29 15
5 29 24 13

 

Ο παραπάνω πίνακας περιέχει τα βασικά στατιστικά των πρώτων 5 ομάδων του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Ζητείται να γίνουν τα παρακάτω:

– Τα στοιχεία του πίνακα (μόνο τα αριθμητικά) να περαστούν σε έναν πίνακα 5×4

– Προσθέστε μία Πέμπτη στήλη στον πίνακα, η οποία θα περιέχει για κάθε σειρά τη διαφορά τερμάτων για κάθε ομάδα (γκολ υπέρ – γκολ κατά)

– Δημιουργήστε ένα νέο πίνακα, που να κατατάσσει τις ομάδες ανάλογα με τη διαφορά τερμάτων (θεωρήστε τη στήλη «ομάδα» ως κωδικό αντί για το όνομα κάθε ομάδας, δηλ. στο νέο πίνακα πρώτη θα πρέπει να είναι η ομάδα 4, δεύτερη η ομάδα 5, κλπ)

–  Αφαιρέστε τις στήλες γκολ υπέρ και γκολ κατά, ώστε να προκύψει ένας πιο συνοπτικός πίνακας με τρεις στήλες (ομάδα, βαθμολογία, διαφορά τερμάτων)

 

 

 

6

(α)

Σε μία δημοσκόπηση ρωτήθηκαν 100 άτομα για τις προτιμήσεις τους στα αθλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω:

 

Ποδόσφαιρο: 65%

Μπάσκετ: 25%

Βόλεϊ: 8%

Κέρλινγκ: 2%

 

Να παρουσιάσετε τα παραπάνω αποτελέσματα σε τρισδιάσταστη πίτα με τις παρακάτω ιδιότητες:

– Τα κομμάτια που αντιστοιχούν στο βόλεϊ και το κέρλινγκ να απέχουν από το κέντρο 5 μονάδες

– Σε κάθε κομμάτι να αναγράφεται το αντίστοιχο άθλημα

– Να αναγράφεται ο τίτλος «Προτιμήσεις αθλημάτων/αγωνισμάτων σε ποσοστό %»

 

 

(β) στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι τάσεις προτίμησης για τα παραπάνω αθλήματα μετά τους Ολυμπιακούς του 2012.

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ποδόσφαιρο 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Μπάσκετ 33 32 31 30 29 28 27 26 25
Βόλεϊ 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Κέρλινγκ 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2

 

Δημιουργήστε με τον κατάλληλο κώδικα ένα διάνυσμα για κάθε σειρά του πίνακα και τοποθετείστε την πορεία της δημοφιλίας όλων των αθλημάτων σε ένα κοινό σχεδιάγραμμα.

 

 

1η λύση (χρονικά): 3 πόντοι

2η λύση: 2 πόντοι

3η λύση: 1 πόντοι